Co je třeba udělat před stavbou nextHouse?

1. Výběr pozemků

Na začátku každého záměru stavět je důležitý výběr pozemku, pozemek by měl dispozičně vyhovovat záměru stavby, světovým stranám a dalším parametrům, v případě že máte vybranou lokalitu a jste před rozhodnutím tento pozemek koupit, konzultujte Váš záměr s naším obchodním zástupcem společnosti CALAVERA a.s., tato služba je nabízena bezplatně. Následně je nezbytné Váš záměr projednat na příslušném stavebním úřadě, zjistit veškerá regulativa a požadavky daného úřadu.

2. Bezplatná cenová nabídka

Naše obchodní oddělení společně s rozpočtáři Vám zpracuje cenovou nabídku a stanoví předběžný termín realizace dle Vašich požadavků.

3. Financování

Klient by měl mít ujasněno financování resp. zdroje čerpání, v této oblasti Vám náš obchodní zástupce může pomoci zajistit hypoteční úvěr.

4. Smlouva o budoucí smlouvě

Před podpisem provádí vždy odborný pracovník společnosti CALAVERA a.s. kontrolu příjezdové komunikace a budoucího staveniště. Po předběžném souhlasu stavebního úřadu v místě staveniště je možno uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě.

5. Projektová dokumentace

Po podpisu smlouvy o budoucí smlouvě obdrží klient pět vyhotovení projektové dokumentace provedení domu a spodní stavby, dále pak požární posouzení, rozsah dodávky a reklamační řád. Vypracování projektové dokumentace trvá cca 8 týdnů.

6. Projekt osazení domu a sítí

Za pomoci našeho projektanta dojde k osazení vybraného typu domu na pozemek – tedy vypracování situačního výkresu, výkres základové desky (eventuálně projekt suterénu), přípojky inženýrských sítí včetně projednání s jejich správci, výkres zpevněných ploch a oplocení. Tímto postupem získá projekt pro stavební povolení.

 7. Nezbytná měření a vyjádření

Pro vydání stavebního povolení jsou nezbytná následující měření

-        Geometrické zaměření

-        hydrogeologický posudek

-        měření radonu

Následují vyjádření:

-        koordinované stanovisko Magistrátu (s žádostí nutno doložit projektovou dokumentaci)

-        Magistrát města nebo obce, odbor OŽP vyjádření dle § 18 (s žádosti doložit projektovou     dokumentaci )

-        Smlouva o právu provést stavbu (pokud stavba (přípojky) budou na cizím pozemku - přípojky buď na pozemku obvodu  nebo jiného vlastníka -  nutno doložit koordinační situaci)

-        Rozhodnutí o připojení nemovitosti k místní komunikaci - (v případě že  pozemek již není připojen) - (k žádosti nutno doložit projektovou dokumentaci napojení tj. řezy, podélné profily + rozhledové trojúhelníky odsouhlasené Polici ČR) - poplatek 500,-

-        souhlasy účastníků řízení (souhlasy se stavbou všech osob, kteří sousedí s pozemkem na kterém se stavba provádí - podpisy na koordinační situaci)

-        vyjádření ČEZ Distribuce a.s. - k dotčení sítí (k žádosti není třeba projekt. dok.)

-        smlouva o připojeni k distribuční soustavě 

-        vyjádření RWE s.r.o.  - k dotčení sítí (k žádosti nutno doložit technickou zprávu +  koordinační situaci)

-        smlouva o připojení plynu (pokud bude plyn. přípojka)

-        vyjádření Telefonica O2 (není třeba projekt. dok.) 120.-

-        vyjádření dodavatele vody  - vyjádření k dotčení sítí souhlas s projektovou dokumentaci zdravotechniky (k žádosti nutno doložit projekt vodovodní přípojky, pokud  nebude žumpa tak i kanalizační přípojky)

 8. Stavební řízení

Na základě vypracované projektové dokumentace a všech potřebných žádostí a vyjádření požádá klient na příslušném stavebním úřadě o vydání stavebního povolení. ( Žádost lze vyřídit na základě plné moci za poplatek 24.000.- vč. DPH)

9. Smlouva o dílo

Po vyjasnění rozsahu dodávky a ceny uzavře klient prostřednictvím obchodního zástupce se společností CALAVERA a.s. smlouvu o dílo. Obsahem smlouvy o dílo je kromě jiného typ domu, termín zhotovení spodní stavby, termín realizace, předběžná specifikace rozsahu dodávky, cena včetně dopravného dle rozsahu dodávky domu, způsob financování. Za podmínky splnění termínů součinnosti sjednaných ve smlouvě o dílo ze strany klienta garantuje společnost CALAVERA a.s. na základě uzavřené smlouvy o dílo sjednanou cenu po celou dobu až do předání domu.

10. Spodní stavba

Po nabytí právní moci stavebního povolení společnost CALAVERA a.s. zahájí a provede spodní stavbu, klient si zajistí provedení všech přípojek – voda, elektřina, plyn a kanalizace. V případě potřeby klienta může obchodní zástupce CALAVERA a.s. klientovi doporučit firmu, která zajistí provedení přípojek. Zhotovení základové desky bez přípojek trvá přibližně dva týdny.

11. Konečná specifikace

Sepsání konečné specifikace umožňuje výběr resp. upřesnění konkrétních úprav. Klient má možnost posledních úprav rozsahu dodávky oproti uzavřené smlouvě, pouze však úpravy, které už nemají zásadní vliv na konstrukci domu. Po ocenění takto do posledního detailu upřesněné výbavy domu obdrží klient cenový dodatek ke smlouvě o dílo.

12. Příprava výroby

Po provedení společnost CALAVERA a.s. zahájí přípravu výroby a nákup vybraných materiálů dle specifikace klienta. Výroba panelů trvá cca 3–6 týdnů.

13. Montáž a dokončovací práce

Společnost CALAVERA a.s. zahajuje montáž rodinného domu na pozemku objednatele včetně všech řemeslných prací souvisejících s rozsahem dodávky. Montáž trvá v závislosti na velikosti domu maximálně 14 pracovních dnů, dokončovací práce dle náročnosti a velikosti domu od 30 do 90 dnů.

14. Předání domu

Po dokončení montáže předává společnost CALAVERA a.s. v dohodnutém termínu dům objednavateli.

15. Kolaudace

Kolaudaci zajišťuje klient. Společnost CALAVERA a.s. zajišťuje podklady potřebné pro zajištění kolaudace, které se vztahují k dodávce v rozsahu daném smlouvou o dílo event. dodatky ke smlouvě.